issn

  issn
  issn

REDAKTOR NACZELNY
Rafał Filip


ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Justyna Wyszyńska


REDAKTOR TEMATYCZNY GŁÓWNY
Artur Mazur


REDAKTOR STATYSTYCZNY
Julian Skrzypiec


REDAKTOR TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
David Aebisher


SEKRETARZ REDAKCJI
Sabina Galiniak


KOMITET REDAKCYJNY
Halina Bartosik-Psujek
Dorota Bartusik Aebisher
Ewelina Czenczek-Lewandowska
Rafał Filip
Artur Mazur
Małgorzata Nagórska
Justyna Wyszyńska


OPRACOWANIE TECHNICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTU
Wojciech Pączek


PROJEKT OKŁADKI
Wiesław Grzegorczyk